Cookie beleid Arkel

De website van Arkel is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Beste allen,

Wij Miranda Krul en Mariska van den Berg willen graag het vrijwilligers beleid weer gaan oppakken.
Wij zullen op de site van ASV actuele taken voor vrijwilligers gaan plaatsen. Zit er iets voor je bij, stuur een mail via de bijgevoegde link [email protected]  en wij zullen ervoor zorgen dat er contact met jullie wordt opgenomen.

Wij hopen op een hoge opkomst voor het nieuwe seizoen!
Zoals jullie weten, is het motto samen zijn we de club en willen dit graag naar iedereen uitdragen.

Zie hieronder een lijst met voorbeelden waar wij momenteel naar op zoek zijn;

 

taak

3x bardienst zaterdagochtend 08.00 - 13.00  (vanaf 18 jaar)

3x bardienst zaterdagmiddag 13.00 - 19.00 (vanaf 18 jaar)

3x bardienst doordeweeks (vanaf 18 jaar)

3-5 x keukendienst zaterdagochtend 10.00 - 14.00

3-5 x keukendienst zaterdagmiddag 14.00 - 18.00

3x grote schoonmaak kleedkamers

Scheidsrechter jeugdwedstrijden (vanaf 14 jaar)

Scheidsrechter seniorenwedstrijden

Leider en/of materiaalman / vrouw ASV Arkel 1

Verzorger m/v wedstrijddagen ASV Arkel 1

Onderhoudsploeg

Opruimen na activiteiten

Activiteiten (Denk aan bv Sinterklaas feest)

Anders, nl.    ……..…………………………………………………………………
 Beleidsdocument Vrijwillige
Dienstverlening ‘Samen zijn we de club’

 

Inleiding

ASV Arkel is een amateur voetbalvereniging. Een vereniging zoals er velen zijn. Een mooie vereniging, met ca. 420 leden, waar een veelvoud van mensen (leden, ouders, bezoekers) plezier aan beleven. ASV Arkel heeft overduidelijk een maatschappelijk belang. 

Op een vereniging als de onze zijn veel werkzaamheden en taken die met regelmaat (wekelijks, maandelijks, jaarlijks) moeten gebeuren. Werkzaamheden die we samen als leden zullen moeten realiseren. Samen zijn we tenslotte de club! 

Een vitale en levendige voetbalclub bestaat dus niet alleen uit actieve voetballers, maar kenmerkt zich ook door een actief vrijwilligersbestand. We, bestuur en leden, vinden het logisch wanneer we de verschillende taken binnen de vereniging samen invullen. Dan is er sprake van een echte verenigingssfeer. Dat maakt ons als club sterker. 

Door actief deel te nemen aan de noodzakelijke verenigingsactiviteiten denken we ook ons motto ‘Samen zijn we de club’ verder te versterken. Iedereen doet mee, iedereen doet zijn taak, iedereen is een beetje eigenaar van ASV Arkel!

Daarom is dit vrijwilligersbeleid er. En vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend. Je voert een vrijwilligerstaak goed en met overtuiging uit. Vooral omdat je begrijpt dat het erbij hoort. 
Gelukkig kennen we binnen ASV tal van vrijwilligers. Er zijn al volop mensen die een taak op zich hebben genomen, deze al jaren doen en er veel plezier uit halen. Anderen pakken hun rol op bij het elftal van hun/haar zoon of dochter. Toch blijven er nog veel taken liggen en hebben we permanent veel vrijwilligers nodig. Daarom vinden we het als club noodzakelijk dat iedereen zijn of haar dienst verleent aan de vereniging. Dat hoeft niet wekelijks te zijn, maar op basis van het overzicht kunnen dit ook activiteiten zijn van enkele uren op jaarbasis. Het valt dus best wel mee. Maar alleen zo zijn we echt samen de club. 

          

1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

       VDV: Vrijwillige Dienst Verlening.

       Vereniging: ASV Arkel.

       Lid: een ieder die op grond van het (actieve) lidmaatschap als jeugd of senior bij de vereniging staat
     ingeschreven.

       Dienst: door de vereniging vastgestelde werkzaamheden, al dan niet met vastgestelde uren,
     die verricht moeten worden. 

       Verenigingsjaar: Periode van 1 juli van enig kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende
     kalenderjaar.

       Commissie: Een orgaan bestaande uit een aantal personen die specifieke werkzaamheden verrichten
     voor de vereniging.

       Vrijwilligers-contactpersoon: de persoon die door het bestuur van de vereniging met organisatorische,
     administratieve en controlerende zaken met betrekking tot VDV is belast.

 

2. Aansprakelijkheid

De vereniging is aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit werkzaamheden die onder VDV worden uitgevoerd, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de deelnemer en voor zover schades gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering die de vereniging hiervoor heeft afgesloten. Deze verzekering biedt naar de geldende maatstaven voldoende waarborgen ter dekking van geleden schades aan de eigendommen en persoonlijk letsel van de deelnemer.

 

3. Vrijstelling

Vrijgesteld van VDV zijn die actieve leden die, op grond van hun deelname aan het bestuur of enige commissie of een andere substantiële taak als vrijwilliger reeds werkzaamheden voor de vereniging uitvoeren. Deze substantiële taken worden aangewezen door het bestuur. Bij beëindiging van de werkzaamheden als vrijwilliger vervalt de vrijstelling en dient het actieve lid een VDV taak te gaan vervullen. Rustende leden, donateurs, of niet-leden kunnen op vrijwillige basis actief deelnemen aan het systeem van VDV. Diegene die op vrijwillige basis deelneemt, neemt wel de verplichting op zich tot volledige uitvoering van de hem/haar toegewezen taken als ware hij/zij lid van de vereniging.

 

4. Deelname VDV

De verplichting tot het verrichten van VDV werkzaamheden van het spelend lid dat tijdens het verenigingsjaar 14 jaar wordt, gaat in aan het begin van het volgende verenigingsjaar. Het bestuur zal ten aanzien van jeugdleden rekening houden met de aard van de VDV werkzaamheden en de tijdstippen waarop deze dienen te worden uitgevoerd. Voor leden onder de 14 jaar en voor leden die lopende het verenigingsjaar 14 jaar worden, geldt dat de ouders/verzorgers voor ieder jeugdlid de VDV werkzaamheden dienen te vervullen tot het einde van het verenigingsjaar.

 

5. Keuze VDV werkzaamheden.

Bij inschrijving als spelend lid kan er een keuze gemaakt worden tussen VDV werkzaamheden of vrijwilligerstaken. Een kandidaat-lid wordt eerst definitief als lid van de vereniging geaccepteerd nadat hij/zij of, indien onder de 14 jaar de ouders/verzorgers, heeft aangegeven kennis te hebben genomen van o.a. dit VDV reglement. Hij/zij kan ook aangeven op welke terrein men een activiteit wil gaan doen. 

 

6. Wijzigen van VDV werkzaamheden

De vereniging gaat ervan uit dat een ieder met ingang van het nieuwe verenigingsjaar dezelfde VDV werkzaamheden zal verrichten als het jaar daarvoor. Een andere voorkeur dient men voor 1 juni door te geven aan de VDV administratie. De vereniging zal zo veel mogelijk aan de wensen van de deelnemer tegemoet komen, doch kan in een voorkomend geval aan de deelnemer een bepaalde taak toewijzen. 

7. Instructies VDV werkzaamheden

Instructies van de te verrichten werkzaamheden zullen aan de VDV-er worden gegeven door de leden van de commissie waarvoor de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De commissie geeft tevens informatie wie het aanspreekpunt voor de deelnemer is en de procedure mocht de deelnemer verhinderd zijn om de werkzaamheden uit te voeren. De commissie zorgt voor een contactlijst van VDV-ers.

8. Berichtgeving VDV dienst

Door de commissie wordt het lid per email of per telefoon op de hoogte gebracht van de VDV-dienst waarvoor zij worden ingepland. Er zal zo veel mogelijk met roosters gewerkt worden zodat men tijdig op de hoogte is wanneer men wordt verwacht. Wanneer dit per email gebeurt dient dit minimaal twee weken van tevoren te gebeuren.

9. Vervanging

Is het lid niet in staat om de VDV-dienst te vervullen waarbij men ingeroosterd staat, dan dient deze zelf voor vervanging te zorgen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de contactlijst die door de commissie is verstrekt. De VDV-er informeert de betreffende commissie hierover en geeft aan wie hem/haar vervangt. In uiterste noodgevallen kan er contact worden gezocht met de commissie. Deze kan in bijzondere gevallen helpen met het zoeken naar een vervanger. 

10. Verzuim en nalatigheid

Wanneer een lid niet komt opdagen bij een voor hem of haar ingeroosterde VDV-dienst dan wordt dit door de commissie doorgegeven aan de VDV-administrateur. Deze verwerkt het verzuim in de administratie en stelt het lid per email of brief op de hoogte van de bijbehorende sanctie. Het bewust slecht uitvoeren van VDV-activiteiten valt onder dezelfde noemer. 

 

 

Ik heb interesse* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!